Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1446 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.
Art.  28. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) art. 49a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).