[Przyczyny udzielania pomocy] - Art. 7. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Przyczyny udzielania pomocy] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  7.  [Przyczyny udzielania pomocy]

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)
ubóstwa;
2)
sieroctwa;
3)
bezdomności;
4)
bezrobocia;
5)
niepełnosprawności;
6)
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)
przemocy w rodzinie;
7a)
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)
(uchylony);
11)
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)
alkoholizmu lub narkomanii;
14)
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)
klęski żywiołowej lub ekologicznej.