[Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej]   - Art. 64a. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 64a. - [Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej]   - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  64a.  23 [Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej]

 Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

23 Art. 64a zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2022.66) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 stycznia 2022 r.