[Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej] - Art. 57. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  57.  [Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej]
1. 
Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:
1)
jednostki samorządu terytorialnego;
2)
Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;
3)
inne osoby prawne;
4)
osoby fizyczne.
2. 
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu.
3. 
Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli podmiot o nie występujący:
1)
spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2)
spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;
3)
złoży wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.
3a. 
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera:
1)
nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada);
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
numer identyfikacyjny REGON;
5)
nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;
6)
liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;
7)
strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu.
3b. 
Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:
1)
kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
2)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami;
3)
regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
4)
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4:
a)
dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b)
informację o sposobie finansowania domu,
c)
zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
d)
zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
e)
zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
3c. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. 
Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.
5. 
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.
6. 
Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7. 
Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu, miasta na prawach powiatu oraz gminy nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia.
8. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,
2)
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,
3)
tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej

- uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.