[Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia] - Art. 51. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  51.  [Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia]
1. 
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.
2. 
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
3. 
W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.
4. 
Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1-3, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy.
5. 
Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.