Art. 23a. - [Informacje gromadzone w rejestrze centralnym. Udostępnianie, przechowywanie i usuwanie informacji] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  23a.  [Informacje gromadzone w rejestrze centralnym. Udostępnianie, przechowywanie i usuwanie informacji]
1. 
W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się zanonimizowane informacje o:
1)
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
2)
wnioskach o przyznanie świadczeń;
3)
realizowanych świadczeniach;
4)
sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia;
5)
rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń.
2. 
W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się informacje o:
1)
imieniu i nazwisku;
2)
dacie urodzenia;
3)
adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały;
4)
miejscu zamieszkania lub pobytu;
5)
numerze PESEL;
6)
numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość;
7)
płci;
8)
stanie cywilnym;
9)
obywatelstwie;
10)
dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
stopniu pokrewieństwa z członkami rodziny;
12)
rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba;
13)
dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju wnioskowanego świadczenia;
14)
dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia;
15)
okresie, na który świadczenie zostało przyznane;
16)
liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym;
17)
liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń o charakterze niepieniężnym;
18)
miejscu otrzymania świadczenia;
19)
składkach na ubezpieczenie zdrowotne obejmujące informacje o:
a)
imieniu i nazwisku,
b)
numerze PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serii i numerze paszportu oraz dacie urodzenia,
c)
dacie powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
d)
dacie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
e)
kodzie i nazwie tytułu ubezpieczenia,
f)
okresie rozliczeniowym,
g)
danych dotyczących płatników składek:
numerze NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numerze PESEL lub serii i numerze dowodu osobistego albo paszportu,
nazwie skróconej lub imieniu i nazwisku płatnika składek.
3. 
Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania mają:
1)
ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin;
2)
wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w celu koordynowania działań w zakresie integracji cudzoziemców;
3)
organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981), i wojewoda - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
4)
organ właściwy dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, 1162 i 1981), i organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
4a) 17
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o:
a)
rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, osób pobierających ten kapitał oraz członków ich rodzin,
b)
dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osób pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin;
5) 18
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin;
6) 19
 organ realizujący świadczenie dobry start - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o to świadczenie, osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin.
3a. 
Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 19, oraz ich przetwarzania ma także minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w celu umożliwienia podmiotom wymienionym w ust. 3 weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin.
3b. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3a, przekazuje drogą elektroniczną jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 19 lit. a i b.
4. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
5. 
Podmioty wymienione w ust. 3 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
6. 
Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5.
7. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych, o których mowa w ust. 2.
17 Art. 23a ust. 3 pkt 4a dodany przez art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
18 Art. 23a ust. 3 pkt 5 zmieniony przez art. 10 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U.2021.1981) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
19 Art. 23a ust. 3 pkt 6 dodany przez art. 10 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U.2021.1981) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.