[Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej] - Art. 18. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  18.  [Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej]
1. 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5)
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6)
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;
8)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. 
Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
3. 
Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.