Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1507 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  13.  [Świadczenia dla osób aresztowanych lub pozbawionych wolności]
1.  Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
2.  Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.