[Zatrudnienie pracowników socjalnych] - Art. 120. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Zatrudnienie pracowników socjalnych] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  120.  [Zatrudnienie pracowników socjalnych]
1. 
Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej.
2. 
Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w podmiotach uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust. 1.
3. 
Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani przez podmioty realizujące zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.