Art. 12. - [Odmowa przyznania świadczenia] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.901 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  12.  [Odmowa przyznania świadczenia]

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.