[Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej] - Art. 115. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 115. - [Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  115.  [Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej]
1. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Jeżeli środki przeznaczone na dotację, o której mowa w ust. 1, pochodzą z programów rządowych, programów resortowych, pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) lub służą wypłacie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wysokość dotacji może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.