Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1507 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  109.  85 [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy]

 Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie lub ustalił odpłatność, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń lub ponoszenia odpłatności.

85 Art. 109 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1690) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 października 2019 r.