Pomoc publiczna, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu. - Dz.U.2004.118.1230 - OpenLEX

Pomoc publiczna, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1230

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa obszary pomocy publicznej, zwanej dalej "pomocą", której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu po zakończeniu 2003 r., oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy tego badania.
1.
Organy udzielające pomocy przeprowadzają badanie skuteczności i efektywności udzielonej pomocy w następujących obszarach:
1)
pomocy przeznaczonej na restrukturyzację i pomocy doraźnej, udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) w formie:
a)
odroczenia terminu płatności podatku,
b)
odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej,
c)
rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
d)
umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę,
e)
umorzenia opłaty prolongacyjnej;
2)
pomocy przeznaczonej na restrukturyzację, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956 oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 745);
3)
pomocy przeznaczonej na utrzymanie poziomu zatrudnienia, udzielanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.3)) we wszystkich formach.
2.
Badaniem skuteczności i efektywności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje się udzieloną pomoc, której wartość, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, przekracza równowartość 100 tys. euro.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, poz. 2261.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1205.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.