[Plan spłaty przejętych przez Operatora zobowiązań publicznoprawnych] - Art. 32i. - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o... - Dz.U.2021.239 t.j. - OpenLEX

Art. 32i. - [Plan spłaty przejętych przez Operatora zobowiązań publicznoprawnych] - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.239 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  32i.  [Plan spłaty przejętych przez Operatora zobowiązań publicznoprawnych]
1. 
W terminie 9 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy Operator jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi Agencji uzgodnionego z Wierzycielami planu spłaty przejętych zobowiązań publicznoprawnych wraz ze wskazaniem zobowiązań przewidzianych do umorzenia.
2. 
Plan spłaty przejętych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, a także zakres ich umorzeń zatwierdza, w drodze decyzji, Prezes Agencji. Decyzję Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Wierzycielowi.
3. 
Umorzenie zobowiązań przypadających poszczególnym Wierzycielom dokonywane jest proporcjonalnie do udziału należności każdego z Wierzycieli w ogólnej kwocie zobowiązań podlegających umorzeniu.
4. 
Decyzję o umorzeniu należności publicznoprawnych wymienionych w decyzji, o której mowa w ust. 2, wydaje Wierzyciel w zakresie wynikającym z tej decyzji, po wykonaniu przez Operatora planu spłaty przejętych przez niego zobowiązań.
5. 
(uchylony).