Pomoc psychologiczna dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej przysługującej weteranowi-funkcjonariuszowi ABW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW oraz najbliższym członkom jego rodziny;
2)
sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.
Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
1.
Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:
1)
weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW - legitymacji weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW;
2)
najbliższego członka rodziny - pisemnego oświadczenia złożonego przez weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy wymienionej w § 2.
2.
Pomocy psychologicznej udziela psycholog w godzinach pracy podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "podmiotem leczniczym ABW".
Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w podmiocie leczniczym ABW obejmuje:
1)
diagnozę psychologiczną;
2)
konsultację;
3)
poradę;
4)
interwencję kryzysową;
5)
terapię krótkoterminową;
6)
terapię indywidualną;
7)
terapię rodzinną.
1.
Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy psychologicznej psycholog ustala, czy problemy zdrowotne weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz najbliższych członków jego rodziny są związane z działaniami poza granicami państwa.
2.
Gdy na podstawie ustaleń, o których mowa w ust. 1, psycholog stwierdzi, że problemy zdrowotne weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz najbliższych członków jego rodziny nie są związane z działaniami poza granicami państwa, informuje pisemnie wraz z uzasadnieniem kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW.
Psychologowie z podmiotu leczniczego ABW składają do jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW sprawozdania obejmujące liczbę przypadków oraz zakres udzielonej pomocy weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW, bez wskazywania danych osobowych osób, którym tej pomocy udzielono, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.
1.
Właściwą do monitorowania udzielania pomocy psychologicznej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW jest jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizująca zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW.
2.
Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez zbieranie i analizę danych statystycznych, bez uwzględniania danych osobowych, o:
1)
liczbie weteranów-poszkodowanych funkcjonariuszy ABW, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielonej w podmiocie leczniczym ABW;
2)
średniej liczbie konsultacji przypadającej na jednego weterana-poszkodowanego funkcjonariusza ABW;
3)
rodzajach problemów, z jakimi zgłaszają się weterani-poszkodowani funkcjonariusze ABW.
3.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, opracowuje zbiorczą informację zawierającą analizę i wnioski z udzielonej pomocy psychologicznej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW oraz tworzy i aktualizuje bazę danych dotyczącą lokalizacji podmiotów leczniczych ABW.
4.
Wnioski zawarte w zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 3, są przesyłane na bieżąco do wszystkich psychologów udzielających pomocy weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.