[Przeznaczenie świadczenia wychowawczego przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach] - Art. 9a. - Pomoc państwa w... - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - [Przeznaczenie świadczenia wychowawczego przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  9a.  [Przeznaczenie świadczenia wychowawczego przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach]

Świadczenie wychowawcze przyznane na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych albo interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.