[Stosowanie nowych przepisów do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów socjalnych] - Art. 56. - Pomoc państwa w... - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Stosowanie nowych przepisów do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów socjalnych] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  56.  [Stosowanie nowych przepisów do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów socjalnych]

Przepisy art. 3 pkt 23 i 24 ustawy, o której mowa w art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do przyznawania studentom i doktorantom stypendiów socjalnych, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, od dnia 1 października 2016 r.