[Wyznaczenie lub utworzenie jednostek właściwych do realizacji zadań z zakresu świadczenia] - Art. 53. - Pomoc państwa w... - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Wyznaczenie lub utworzenie jednostek właściwych do realizacji zadań z zakresu świadczenia] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  53.  [Wyznaczenie lub utworzenie jednostek właściwych do realizacji zadań z zakresu świadczenia]
1. 
Organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 i art. 11 ust. 2 stosuje się.
2. 
Wojewoda, w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, jest obowiązany przekazać organom gminy środki finansowe na wdrożenie ustawy. Przekazane środki finansowe pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52.
3. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, wojewoda przekazuje w wysokości uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw rodziny.