[Podmiot uprawniony do świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej] -... - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Podmiot uprawniony do świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  5a.  [Podmiot uprawniony do świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej]
1. 
ŚW przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.
2. 
Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.