Art. 46. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  46. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).