Art. 36. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  36. 

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).