[Stosowanie przepisów k.p.a.; sąd administracyjny właściwy do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych związanych ze... - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Stosowanie przepisów k.p.a.; sąd administracyjny właściwy do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych związanych ze świadczeniem] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  28.  [Stosowanie przepisów k.p.a.; sąd administracyjny właściwy do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych związanych ze świadczeniem]
1. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491), z zastrzeżeniem ust. 2 oraz z zastrzeżeniem, że organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. 
W sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego przez wojewodę przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. 
Do rozpoznania spraw sądowoadministracyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655) jest właściwy wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub osoba pobierająca świadczenie wychowawcze.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do spraw, o których mowa w art. 16.