[Przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych; wydawanie zaświadczeń] - Art. 24. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych; wydawanie zaświadczeń] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  24.  [Przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych; wydawanie zaświadczeń]

Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego oraz podmioty, których systemy teleinformatyczne są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 4, mogą przetwarzać, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy, dane osobowe osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, dzieci, na które osoba ta ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego, oraz dane innych osób wskazane we wniosku lub załącznikach do wniosku.