[Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku] - Art. 19. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  19.  [Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku]
1. 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
2. 
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
3. 
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).