Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2162 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Art.  15.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 5, zachowują moc przepisy dotychczasowe.