[Zawieranie umów najmu lub podnajmu przez inwestora] - Art. 13. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Zawieranie umów najmu lub podnajmu przez inwestora] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Zawieranie umów najmu lub podnajmu przez inwestora]
1. 
Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1:
1)
przekazuje inwestorowi listę najemców sporządzoną w ramach naboru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu mieszkań;
2)
zawiera umowy podnajmu mieszkań zgodnie z listą najemców sporządzoną w ramach naboru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2.
1a.  6
 Do podnajmu przez gminę mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 20 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243) chyba, że na pokrycie części kosztów budowy tych mieszkań gminie udzielono finansowego wsparcia w trybie art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561).
2. 
Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według kolejności wynikającej z listy najemców, po zawarciu przez gminę umowy w sprawie stosowania dopłat.
3. 
W przypadku gdy liczba najemców, o których mowa w ust. 2, jest niższa niż liczba mieszkań inwestor może zawierać umowy najmu mieszkań z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, niewskazanymi na liście najemców.
4. 
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania zawartej z dotychczasowym najemcą, umowa najmu mieszkania z kolejnym najemcą posiadającym zdolność czynszową jest zawierana przez inwestora z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7.
5. 
W okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do umów najmu, o których mowa w ust. 2-4, nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
6. 
W przypadku gdy najemca zawarł umowę najmu mieszkania, o której mowa w ust. 2-4, prawo do dopłat stosowanych w związku z najmem tego mieszkania przysługuje mu również w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, określone w ustawie czynności gminy wykonuje gmina właściwa miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej, która była przedmiotem umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1.
6 Art. 13 ust. 1a zmieniony przez art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.