[Wniosek gminy o zawarcie z BGK umowy w sprawie stosowania dopłat] - Art. 12. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wniosek gminy o zawarcie z BGK umowy w sprawie stosowania dopłat] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  12.  [Wniosek gminy o zawarcie z BGK umowy w sprawie stosowania dopłat]
1. 
Gmina właściwa ze względu na miejsce położenia mieszkań występuje do Banku z wnioskiem o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat, zwanej dalej "umową w sprawie stosowania dopłat", w celu zabezpieczenia środków na dopłaty.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat, określone, dla każdego roku, przy uwzględnieniu poniższych założeń:
1)
dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań w wysokości ustalonej z uwzględnieniem:
a)
aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
b)
powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65 m2, nie więcej jednak niż przewidywana powierzchnia użytkowa danego mieszkania,
c)
powierzchni normatywnych ustalonych dla listy najemców zgodnie z kolejnością zajmowaną na liście - w przypadku, gdy zostały już przeprowadzone nabór i ocena punktowa, o których mowa w art. 11;
2)
dla wszystkich mieszkań:
a)
początkiem okresu stosowania dopłat, zwanego dalej "okresem dopłatowym", będzie początek kwartału określony w umowie, o której mowa w art. 7 ust. 1, jako planowany termin pierwszego zasiedlenia,
b)
dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat.
2a. 
W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy "lokal za grunt" lub lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynajmowanych przez SAN we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1)
liczbę mieszkań zgłoszonych gminie przez wynajmującego;
2)
wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat, określone, dla każdego roku, przy uwzględnieniu poniższych założeń:
a)
dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań zgłoszonych gminie przez wynajmującego z uwzględnieniem:
aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65 m2, nie więcej jednak niż powierzchnia użytkowa danego mieszkania - w przypadku gdy mieszkanie nie zostało wynajęte,
powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców - w przypadku gdy mieszkanie zostało wynajęte,
b)
dla wszystkich mieszkań:
początkiem okresu dopłatowego będzie początek kwartału następującego po kwartale, w którym jest składany wniosek,
dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat.
3. 
Bank rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, w kolejności wpływu. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 2, Bank wzywa gminę do uzupełnienia lub korekty wniosku, wskazując zakres uzupełnienia lub korekty i termin na ich dokonanie, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania gminie.
4. 
Bank informuje gminę o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
niedokonania uzupełnienia lub korekty wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3;
2)
niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 30 ust 1.
5. 
Umowa w sprawie stosowania dopłat określa co najmniej:
1)
planowany okres dopłatowy, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1;
2)
zobowiązanie Banku do wypłaty gminie środków przeznaczonych na dopłaty w wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu wynikającemu z wniosków o wypłatę dopłat, o których mowa w art. 19 ust. 1;
3)
tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę dopłat, przekazywania przez Bank gminie środków przeznaczonych na dopłaty oraz zwrotu tych środków w przypadkach określonych w ustawie;
4)
uprawnienia Banku do dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na dopłaty;
5)
obowiązki informacyjne Banku i gminy związane z udzielaniem i wypłacaniem środków na dopłaty;
6)
zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 20.
6. 
W przypadku zawarcia umowy w sprawie stosowania dopłat wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat pomniejszają dostępne limity kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1.
7. 
Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w sprawie stosowania dopłat, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień umowy nie spowoduje przekroczenia aktualnych limitów kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1, w żadnym roku stosowania dopłat.