[Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu mieszkań oraz ich ocena punktowa] - Art. 11. - Pomoc państwa w ponoszeniu... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu mieszkań oraz ich ocena punktowa] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu mieszkań oraz ich ocena punktowa]
1. 
Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy:
1)
najmu mieszkań - chyba, że wszystkie z nich są mieszkaniami, o których mowa w art. 7 ust. 2, wynajętymi przez tę gminę;
2)
podnajmu mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w przypadku ich wynajęcia przez tę gminę.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie punktowej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale, o której mowa w art. 8 ust. 1.
3. 
Po przeprowadzeniu oceny punktowej, o której mowa w ust. 2, wniosków, o których mowa w ust. 1, gmina sporządza ich listę, zwaną dalej "listą najemców", szeregując otrzymane w ramach naboru wnioski w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista najemców obejmuje imiona i nazwiska wnioskodawców.