Art. 7. - [Wysokość dofinansowania wkładu własnego] - Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2022 r.
Art.  7.  [Wysokość dofinansowania wkładu własnego]
1. 
Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
1)
powierzchni użytkowej mieszkania - dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
2)
50 m2 - dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.
1a. 
W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
1)
małoletnich dzieci,
2)
dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3)
dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

- powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania wkładu własnego na zasadach, o których mowa w ust. 1, zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

2. 
W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w ust. 1a, kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:
1)
150% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - w przypadku jednego dziecka;
2)
200% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - w przypadku dwojga dzieci;
3)
300% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 1a - w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.
3. 
W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek dotyczący wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka uznaje się za spełniony, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z małżonków.