Art. 15. - [Obowiązek zwrotu finansowego wsparcia w razie skazania za przestępstwo wyłudzenia kredytu] - Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2628 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2022 r.
Art.  15.  [Obowiązek zwrotu finansowego wsparcia w razie skazania za przestępstwo wyłudzenia kredytu]
1. 
W przypadku prawomocnego skazania nabywcy za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855) popełnione w związku z udzieleniem finansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie, nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wypłaty przez instytucję kredytującą środków z tego tytułu. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.
2. 
Ustalona do zwrotu łączna kwota finansowego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż kwota otrzymanego wsparcia.