Art. 34. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  34. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).