[Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów] - Art. 31. - Pomoc osobom... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  31.  [Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów]
1. 
Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 
Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4.
3. 
Koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6.
4. 
Organy właściwe dłużnika i organy właściwe wierzyciela sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie i przekazują je właściwemu miejscowo wojewodzie.
4a. 
Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
5. 
Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat:
1)
wydatków na świadczenia poniesione ze środków budżetu państwa;
2)
liczby wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3)
osób korzystających ze świadczeń;
4)
dłużników alimentacyjnych;
5)
prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
6)
podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych;
7)
kosztów obsługi;
8)
prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
6. 
(uchylony).
7. 
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz terminy i sposób ich przekazywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej realizacji zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z budżetu państwa.
8. 
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazywane są zgodnie z wzorami udostępnionymi, drogą elektroniczną, przez ministra właściwego do spraw rodziny.