[Zaspokojenie należności od dłużnika alimentacyjnego] - Art. 28. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Zaspokojenie należności od dłużnika alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  28.  [Zaspokojenie należności od dłużnika alimentacyjnego]
1. 
W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:
1)
należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia,
2)
należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 3  - do ich całkowitego zaspokojenia,
3)
należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
4)
należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym 4  - do ich całkowitego zaspokojenia

- po należnościach określonych w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 § 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

2. 
W przypadku gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:
1)
należności wierzyciela alimentacyjnego - do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń,
2)
należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia,
3)
należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 5  - do ich całkowitego zaspokojenia,
4)
należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
5)
należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym 6  - do ich całkowitego zaspokojenia

- po należnościach określonych w art. 1025 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 § 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

3. 
W przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygasają.
3 Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2008 r., z wyjątkiem art. 17 ust. 5, który utracił moc z dniem 1 grudnia 2008 r., na podstawie art. 47 nin. ustawy.
4 Utraciła moc na podstawie art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.
5 Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2008 r., z wyjątkiem art. 17 ust. 5, który utracił moc z dniem 1 grudnia 2008 r., na podstawie art. 47 nin. ustawy.
6 Utraciła moc na podstawie art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.