[Uchylenie lub zmiana decyzji uprawniającej do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego] - Art. 24. - Pomoc osobom... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Uchylenie lub zmiana decyzji uprawniającej do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  24.  [Uchylenie lub zmiana decyzji uprawniającej do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego]
1. 
Organ właściwy wierzyciela może bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń, egzekucja stała się skuteczna, osoba nienależnie pobrała świadczenia lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.
2. 
Zmiana decyzji na korzyść osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody.