[Wysokość świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego] - Art. 10. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Wysokość świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  10.  [Wysokość świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego]
1. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
2. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1)
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2)
(utracił moc);
3)
zawarła związek małżeński.
3. 
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.
4. 
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, przekazały organowi właściwemu wierzyciela informacje, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.