Art. 70. - [Status ostatniego najemcy w przypadku użyczenia lub wynajęcia obywatelowi Ukrainy lokalu przez społeczną inicjatywę mieszkaniową] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  70.  [Status ostatniego najemcy w przypadku użyczenia lub wynajęcia obywatelowi Ukrainy lokalu przez społeczną inicjatywę mieszkaniową]
1. 
W przypadku gdy społeczna inicjatywa mieszkaniowa:
1)
użyczyła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal mieszkalny w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych albo
2)
wynajęła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal mieszkalny bez zawarcia z nim umowy, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)

- za ostatniego najemcę w rozumieniu art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa uznaje się ostatniego najemcę, wobec którego dokonano zwrotu partycypacji.

2. 
Społeczna inicjatywa mieszkaniowa może wynająć lokal mieszkalny obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, bez zachowania warunków, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.