[Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP] - Art. 3. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem... - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 3. - [Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP]
1.  8
 W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nastąpił przez granicę, na której nie jest prowadzona kontrola graniczna osób przekraczających tę granicę, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
2.  9
 Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, złożony nie później niż 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  10
 Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
4. 
W rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przechowuje się:
1)
dane:
a)
imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
b)
datę urodzenia,
c)
obywatelstwo (obywatelstwa),
d)
płeć,
e)
rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,
f)
serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,
g)
unikalny numer w rejestrze,
h)
numer PESEL - jeżeli został nadany,
i)
datę dokonania i zmiany wpisu do rejestru,
j) 11
 unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, jeżeli występuje,
k) 12
 miejsce urodzenia, jeżeli występuje,
l) 13
 kraj urodzenia, jeżeli występuje;
2)
informację o dacie:
a)
przekroczenia granicy,
b)
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1;
3)
informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za legalny na podstawie art. 2 ust. 1;
4)
informacje o osobie sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem obejmujące:
a)
dane, o których mowa w pkt 1,
b)
wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem;
5) 14
 fotografię, o której mowa w art. 4 ust. 7, jeżeli występuje;
6) 15
 odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.
5. 
Komendant Główny Straży Granicznej umieszcza dane w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez organy gminy informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
8 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
9 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
10 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U.2022.682) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
11 Art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. j dodana przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
12 Art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. k dodana przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
13 Art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. l dodana przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
14 Art. 3 ust. 4 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
15 Art. 3 ust. 4 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.