[Ewidencja małoletnich] - Art. 25a. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 25a. - [Ewidencja małoletnich] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25a.  133 [Ewidencja małoletnich]
1. 
Małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, podlega wpisowi do ewidencji, zwanej dalej "ewidencją małoletnich".
2. 
Ewidencja małoletnich jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw rodziny i powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego prowadzenie tej ewidencji, przekazywanie do niej danych, usuwanie z niej danych oraz udostępnianie z niej danych.
3. 
Utrzymanie i rozwój ewidencji małoletnich, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia administrator, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji małoletnich;
2)
zapewnia integralność danych w ewidencji małoletnich;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym ewidencja małoletnich jest prowadzona, dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym ewidencja małoletnich jest prowadzona;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w ewidencji małoletnich;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w ewidencji małoletnich.
4. 
Minister właściwy do spraw rodziny może upoważnić inne osoby niż pracownicy urzędu obsługującego tego ministra do wprowadzania, aktualizacji i usuwania danych w ewidencji małoletnich.
5. 
W ewidencji małoletnich przechowuje się:
1)
dane obejmujące:
a)
imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z małoletnim, w stosunku do którego sprawowała pieczę zastępczą na terytorium Ukrainy, oraz osoby reprezentującej małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "sprawującym opiekę",
b)
imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) małoletniego,
c)
obywatelstwo małoletniego i sprawującego opiekę,
d)
adres ostatniego miejsca pobytu małoletniego w Ukrainie,
e)
niepełnosprawność małoletniego,
f)
stan zdrowia małoletniego,
g)
pokrewieństwo małoletniego z innymi małoletnimi, którzy przekroczyli granicę,
h)
numer PESEL małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli zostały nadane,
i)
datę urodzenia małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli nie nadano numeru PESEL,
j)
adres miejsca pobytu małoletniego i sprawującego opiekę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
k)
datę przybycia małoletniego i sprawującego opiekę do miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l)
rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli występuje,
m)
serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli występują,
n)
adres poczty elektronicznej sprawującego opiekę,
o)
numer telefonu sprawującego opiekę,
p)
rodzaj, numer i odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego,
q)
rodzaj, numer i odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawującego opiekę,
r)
fotografię małoletniego,
s)
fotografię osoby, która przybyła z małoletnim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego sprawowała pieczę zastępczą na terytorium Ukrainy;
2)
informacje o miejscu i dacie przekroczenia granicy przez małoletniego i sprawującego opiekę;
3)
informacje o sytuacji opiekuńczej małoletniego, w tym wskazanie informacji o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, oraz dane sprawującego opiekę, o których mowa w pkt 1 lit. a, c, h-o, q i s oraz pkt 2;
4)
informację o dacie zakończenia sprawowania opieki przez sprawującego opiekę lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sprawującego opiekę.
6. 
Dane do ewidencji małoletnich wprowadza się, aktualizuje i usuwa niezwłocznie po powzięciu informacji wymagających wpisu, aktualizacji lub usunięcia.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w zakresie opiekuna tymczasowego, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, wprowadza, aktualizuje i usuwa powiatowe centrum pomocy rodzinie.
8. 
Zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
8a.  134
 Koszty obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich oraz z obsługą zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3b, 3ba i 3c, obejmują:
1)
15 zł za każde dziecko wpisane przez powiat do ewidencji małoletnich;
2)
koszty zapewnienia przez powiat tłumaczeń związanych z wpisem do ewidencji małoletnich.
9. 
Zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich realizowane przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz przez powiatowe centra pomocy rodzinie są finansowane ze środków budżetu państwa.
133 Art. 25a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U.2022.683) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
134 Art. 25a ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.