[Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy] - Art. 23. - Pomoc obywatelom Ukrainy w... - Dz.U.2023.103 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  23.  [Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy]
1.  43
 Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.
3. 
W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy - obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) stosuje się odpowiednio.
43 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 stycznia 2023 r.