[Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy; rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy] - Art. 22. -... - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 22. - [Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy; rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Prawo do wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy; rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy]
1. 
Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:
1)
jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub
2)
jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy. 95

1a.  96
 Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, w którym obywatel Ukrainy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl.
3. 
W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
1)
informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
a)
nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
b)
adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
c)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
d)
numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,
e)
numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
f)
symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
2)
dane osobowe obywatela Ukrainy:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
datę urodzenia,
c)
płeć,
d)
obywatelstwo,
e)
rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
f)
numer PESEL - o ile został nadany;
3)
rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
4)
stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
5)
miejsce wykonywanej pracy;
6) 97
 miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia;
7) 98
 wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
8) 99
 liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.
4. 
Minister właściwy do spraw pracy oraz właściwy powiatowy urząd pracy przetwarza dane, o których mowa w ust. 3, w celu realizacji zadań ustawowych.
5. 
Minister właściwy do spraw pracy zapewnia udostępnienie danych, o których mowa w ust. 3, w drodze teletransmisji danych:
1)
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2)
Państwowej Inspekcji Pracy,
3)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
4)
Straży Granicznej,
5)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
6) 100
 Głównemu Urzędowi Statystycznemu

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych.

5a.  101
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia dane o objęciu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczeniami społecznymi lub o zgłoszeniu umowy o dzieło, o której mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), zawartej z tym obywatelem, w drodze teletransmisji danych:
1)
ministrowi właściwemu do spraw pracy,
2)
Państwowej Inspekcji Pracy,
3)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
4)
Straży Granicznej

- w celu dostarczanie aktualnych informacji pozwalających ocenić liczbę obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę zgodnie z art. 22 ust. 1.

5b.  102
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia dane o objęciu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczeniem społecznym rolników, w drodze teletransmisji danych:
1)
ministrowi właściwemu do spraw pracy,
2)
Państwowej Inspekcji Pracy,
3)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
4)
Straży Granicznej

- w celu dostarczanie aktualnych informacji pozwalających ocenić liczbę obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę zgodnie z art. 22 ust. 1.

5c.  103
 W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stosuje się.
5d.  104
 W zakresie udostępnienia danych, o którym mowa w ust. 5a, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podmioty wymienione w ust. 5a zawierają dwustronne porozumienie, określając sposób wymiany danych i termin jej wdrożenia.
5e.  105
 W zakresie udostępnienia danych, o którym mowa w ust. 5b, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmioty wymienione w ust. 5b zawierają dwustronne porozumienie, określając sposób wymiany danych i termin jej wdrożenia.
6. 
Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.). Do obywateli Ukrainy, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio.
8. 
Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1, którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.
95 Art. 22 ust. 1 część wspólna zmieniona przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
96 Art. 22 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
97 Art. 22 ust. 3 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
98 Art. 22 ust. 3 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
99 Art. 22 ust. 3 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
100 Art. 22 ust. 5 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
101 Art. 22 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
102 Art. 22 ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
103 Art. 22 ust. 5c dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
104 Art. 22 ust. 5d dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
105 Art. 22 ust. 5e dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.