Art. 113a. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 113a. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  113a.  242
1. 
W roku 2022 środki Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 oraz z 2022 r. poz. 202), mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na wniosek ministra właściwego do spraw energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 i 655) w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany planu finansowego Funduszu Zapasów Interwencyjnych wymogów określonych w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
W przypadku likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, sfinansowanych ze środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych, środki z ich sprzedaży stanowią przychód Funduszu Zapasów Interwencyjnych i są wpłacane na rachunek tego funduszu w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu środków ze sprzedaży.
242 Art. 113a dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.