[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]
1.  1
 Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  2
 Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3. 
Ustawa określa również:
1)
szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;
3)
utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
4)
niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
5)
szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;
7)
szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;
8)
szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1;
9)
szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) 3
 szczególne zasady prowadzenia dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U.2022.682) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.
2 Art. 1 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U.2022.682) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

3 Art. 1 ust. 3 pkt 10:

- dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lutego 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.