§ 3. - Pomoc na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.150.1212

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2009 r.
§  3.
1.
O pomoc mogą ubiegać się:
1)
zarządy portów morskich,
2)
przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, a w szczególności operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych

- zwani dalej "beneficjentem pomocy".

2.
Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:
1)
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z przepisami prawa oraz wspólnym rynkiem;
2)
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).