Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.703

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania udzielanej pomocy finansowej;
2)
sposób dokonywania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej;
3)
sposób spłaty pomocy finansowej udzielonej po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty;
4)
wzory wniosków o udzielenie pomocy finansowej;
5)
sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych lub w walucie, w której jest ona udzielana.
1. 
Strona ubiegająca się o udzielenie pomocy finansowej - po dokonaniu przez osobę trzecią wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej - składa wniosek sporządzony według wzoru, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Strona ubiegająca się o udzielenie pomocy finansowej - po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty - składa wniosek sporządzony według wzoru, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wpłaty kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonuje się:
1)
w walucie wskazanej przez konsula - na wskazany przez niego rachunek bankowy właściwego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego;
2)
w złotych - na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, konsul przelicza wpłaconą w złotych kwotę na walutę państwa przyjmującego lub na walutę, w której pobiera opłaty konsularne, stosując obowiązujący w dniu wpłaty kurs sprzedaży ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, a gdy brak takiej możliwości - kurs referencyjny ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeżeli to nie będzie możliwe - inny powszechnie stosowany kurs referencyjny.
1. 
Spłaty pomocy finansowej udzielonej po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty dokonuje się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. 
Spłaty dokonuje się w złotych w kwocie stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy finansowej ustalonej przez konsula po przeliczeniu kwoty udzielonej pomocy finansowej według kursu sprzedaży waluty, w której została udzielona pomoc, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, a gdy brak takiej możliwości - według kursu referencyjnego ogłaszanego przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeżeli to nie będzie możliwe - według innego powszechnie stosowanego kursu referencyjnego.
Konsul dokumentuje sposób udzielonej pomocy finansowej, zamieszczając odpowiednią adnotację na wnioskach, o których mowa w § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEZ KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ PO WPŁACIE KWOTY STANOWIĄCEJ JEJ RÓWNOWARTOŚĆ

.....................................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)
..............................................................................
(nr PESEL*)
..............................................................................
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail)
..............................................................................
(nazwa i numer dokumentu tożsamości,

nazwa organu wydającego i data wydania)

..............................................................................
(charakter i cel pobytu za granicą)
Wniosek

do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w ..............................

(wskazać siedzibę właściwego urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa dyplomatycznego)

o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów

powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Proszę o udzielenie mi pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

w wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej przez osobę trzecią:

1. Kwoty .......... (słownie: .....................................................................................................................)

w walucie ................. na rachunek bankowy urzędu konsularnego/przedstawicielstwa dyplomatycznego**

(wskazać, jakiej)

....................................................................................................................................................................

(wskazać właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

lub***

2. Kwoty ............ (słownie: ...................................................................................................................)

w złotych na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uzasadnienie: .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że pomoc finansowa zostanie mi udzielona po

wpłaceniu przez osobę trzecią kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1))

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu i adres e-mail

w celu przekazywania przez .......................................................................................... lub Ministerstwo

(właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

Spraw Zagranicznych istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie

udzielenia pomocy finansowej.

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(ny), że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych we wskazanym powyżej zakresie w dowolnym momencie, przez przesłanie stosownej

informacji na adres właściwego urzędu konsularnego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

..........................................................................................
(miejscowość, data)(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:

Informacja o sposobie dokonania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja o formie udzielonej pomocy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(np.: wypłacono całą kwotę do rąk wnioskodawcy; wykupiono dla wnioskodawcy bilet na przelot lub przejazd do miejsca

zamieszkania; zapłacono za przejazd wnioskodawcy bezpośrednio przewoźnikowi itd.)

................................................................................................................
(miejscowość, data)(pieczęć urzędowa urzędu konsularnego albo

przedstawicielstwa dyplomatycznego)

(podpis i pieczęć konsula)

Potwierdzam otrzymanie wskazanej wyżej pomocy finansowej

................................................................................
(miejscowość, data)(podpis wnioskodawcy)

______

* Należy podać, jeżeli został nadany.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Należy wybrać właściwe.

____________________

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEZ KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO JEJ ZWROTU

.....................................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)
..............................................................................
(nr PESEL*)
..............................................................................
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail)
..............................................................................
(nazwa i numer dokumentu tożsamości,

nazwa organu wydającego i data wydania)

..............................................................................
(charakter i cel pobytu za granicą)
Wniosek

do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w ...................

(wskazać właściwą siedzibę urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa dyplomatycznego)

o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów

powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Proszę o udzielenie mi pomocy finansowej w kwocie ...........................

(słownie : ..................................................................................................................................................)

w walucie ................ na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie: .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zobowiązanie

Ja, niżej podpisana(ny):

.......................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nr PESEL*)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i numer dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego i data wydania

.......................................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania: województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu,

adres e-mail)

zobowiązuję się do wpłacenia na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

....................................................................................................................................................................

(wskazać nazwę banku i nr rachunku)

w terminie wskazanym w decyzji konsula kwoty .....................................................................................

(słownie: ...................................................................................................................................) w złotych

tytułem zwrotu udzielonej mi pomocy finansowej w kwocie ...................................................................

(słownie: ...................................................................................................................................................)

w walucie ...................................

(wskazać, jakiej)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1))

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu i adres e-mail

w celu przekazywania przez .......................................................................................... lub Ministerstwo

(właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

Spraw Zagranicznych istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie

udzielenia pomocy finansowej oraz dochodzeniem roszczeń powstałych w związku z udzieloną

pomocą finansową.

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(ny), że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych we wskazanym powyżej zakresie w dowolnym momencie, przez przesłanie stosownej

informacji na adres właściwego urzędu konsularnego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

..........................................................................................
(miejscowość, data)(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:

Informacja o formie udzielanej pomocy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(np.: wypłacono całą kwotę do rąk wnioskodawcy; wykupiono dla wnioskodawcy bilet na przelot lub przejazd do miejsca

zamieszkania; zapłacono za przejazd wnioskodawcy bezpośrednio przewoźnikowi itd.)

................................................................................................................
(miejscowość, data)(pieczęć urzędowa urzędu konsularnego albo

przedstawicielstwa dyplomatycznego)

(podpis i pieczęć konsula)

Przyjęcie pomocy finansowej we wskazanej wyżej kwocie potwierdzam złożonym niżej

własnoręcznym podpisem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie niewywiązania się przeze mnie

z zobowiązania zwrotu udzielonej pomocy finansowej wszczęte zostanie przeciwko mnie postępowanie

egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)).

...........................................................................
(miejscowość, data)(podpis wnioskodawcy)

______

* Należy podać, jeżeli został nadany.

_________________________________

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553,

1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2238 oraz z 2018 r. poz. 1192), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.