Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1879 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową", przysługującej funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, tryb postępowania w sprawach związanych z jej przyznawaniem oraz zwrotem, a także wzór wniosku o jej przyznanie.
§  2. 
1.  Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego w służbie stałej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", o przyznanie pomocy finansowej. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt:
1) ubiegania się przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1;
2) uzyskania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1, przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej, w dniu, w którym funkcjonariuszowi przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "ustawą".
2.  Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:
1) umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo umowa o budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową;
2) umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego prawa;
3) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego sporządzona w formie aktu notarialnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego lokalu lub domu;
4) aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;
5) pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego albo zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.
3.  Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożył funkcjonariusz, który zajmuje lokal mieszkalny będący w dyspozycji Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, pomoc finansową przyznaje się pod warunkiem zobowiązania się funkcjonariusza do opróżnienia tego lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania go do dyspozycji tego organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.
§  4. 
1.  Wysokość pomocy finansowej stanowi iloczyn kwoty 4.372 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1267 oraz z 2012 r. poz. 57 i 504) według uprawnień na dzień złożenia wniosku.
2.  Kwota 4.372 zł podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
3.  Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.
§  4a. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przyznanej wysokości.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przyznanej wysokości, z zastosowaniem jej obniżenia o 1/10 za każdy pełny rok służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.
3.  Zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których liczbę ustala się w decyzji o zwrocie tej pomocy.
4.  W przypadku śmierci funkcjonariusza niezwrócone przez niego kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi umarza się.
§  5. 
1.  Decyzje w sprawach przyznania i zwrotu pomocy finansowej, w tym w sprawach rozłożenia zwrotu tej pomocy na raty i liczby tych rat oraz umorzenia niezwróconych kwot tej pomocy, wydaje Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.
2.  Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

...................................

(data złożenia wniosku

(wypełnia jednostka organizacyjna

SWW właściwa w sprawach logistyki))

...................................

(stopień, imię i nazwisko,

imię ojca)

...................................

(funkcjonariusz)

...................................

(data przyjęcia do służby)

...................................

(jednostka organizacyjna Służby

Wywiadu Wojskowego/ostatnie

miejsce pełnienia służby)

...................................

(adres domowy)

...................................

(numer telefonu

służbowego/domowego)

WNIOSEK

o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

1. Oświadczam, że ja - mój małżonek* ubiega(m) się o uzyskanie

- uzyskał(em)* lokal mieszkalny nr .... - dom* w ..........

przy ul. ............................., w którym zamieszkam

- zamieszkałem* wraz z pozostającymi ze mną we wspólnym

gospodarstwie domowym niżej wymienionymi członkami rodziny:

Lp.Imię i nazwiskoStopień pokrewieństwaData urodzeniaStan cywilnyData i miejsce stałego zameldowaniaNazwa szkoły dziecka (jeżeli ukończyło 18. rok życia)
1wnioskodawca
2
3
4
5

do którego tytuł prawny będzie posiadać - posiada*:

...........................................................

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Z małżonkiem pozostaję - nie pozostaję* we wspólności

majątkowej.

2. Normy zaludnienia przysługujące wnioskodawcy dodatkowo na

dzień złożenia wniosku:

1) .................. z tytułu ............................

2) .................. z tytułu ............................

3) .................. z tytułu ............................

4) .................. z tytułu ............................

3. Dzieci wymienione w lp. ....... tabeli pozostają na dzień

złożenia wniosku na moim utrzymaniu i przed ukończeniem

przez nie 25. roku życia orzeczono o ich całkowitej

niezdolności do pracy.

4. Rodzice wymienieni w lp. ...... tabeli są na dzień złożenia

wniosku na moim wyłącznym utrzymaniu* - ze względu na wiek

albo całkowitą lub częściową niezdolność do pracy albo inne

okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia*.

5. Otrzymałem - nie otrzymałem* inny(nego) niż wymieniony

w pkt 6 lokal(u) mieszkalny(nego) na podstawie decyzji

administracyjnej o przydziale.

...........................................................

...........................................................

6. Czy wnioskodawca zajmuje lokal mieszkalny będący w

dyspozycji Szefa Służby Wywiadu Wojskowego (jeżeli tak,

proszę podać adres zajmowanego lokalu mieszkalnego) i

oświadcza, że lokal ten zostanie opróżniony przez wszystkie

zamieszkałe w nim osoby i przekazany do dyspozycji tego

organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy

finansowej?

...........................................................

...........................................................

7. Czy wnioskodawca skorzystał z pomocy finansowej na

uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie

dotychczasowych przepisów?

...........................................................

...........................................................

8. Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) ........................................................

2) ........................................................

3) ........................................................

4) ........................................................

5) ........................................................

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z określonym w

rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września

2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej

funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie

lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1879) trybem

postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem oraz

zwrotem pomocy finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

......................... ........................

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Adnotacje jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego

właściwej w sprawach kadr

I. Pan(i) ...................................................:

1) pełni służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego od dnia

........................................................

2) został(a) mianowany(na) funkcjonariuszem w służbie

stałej z dniem .........................................

3) zajmuje stanowisko służbowe ............... przewidziane

etatem dla ............. zaszeregowane w grupie ........

Warszawa, dnia ................. .......................

(podpis przyjmującego

i pieczątka)

______

* Niepotrzebne skreślić.