§ 7. - Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.454

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2017 r.
§  7. 
1. 
Udzielenie pożyczki wymaga ustanowienia hipoteki, poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obowiązującymi ustawami.
2. 
Pożyczki udziela się na okres nie dłuższy niż 25 lat.
3. 
Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.