Pomieszczenia przeznaczone dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.808

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 461e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, jakim odpowiadają pomieszczenia przeznaczone dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "pomieszczeniami dla cudzoziemców", w tym wyposażenie tych pomieszczeń;
2)
regulamin pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców.
1. 
W skład pomieszczeń dla cudzoziemców wchodzą:
1)
pokoje dla cudzoziemców;
2)
pokój dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców;
3)
pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnia, natrysk i ustęp;
4)
magazyn do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej.
2. 
W skład pomieszczeń dla cudzoziemców może wchodzić:
1)
pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem cudzoziemców;
2)
szatnia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców.
3. 
Można nie wydzielać pokoju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców w przypadku wyposażenia pomieszczeń dla cudzoziemców w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
4. 
Nie wydziela się w pomieszczeniach dla cudzoziemców pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, w przypadku gdy z pokojami dla cudzoziemców są związane łazienki wyposażone w misę ustępową, umywalkę i natrysk.
5. 
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniach dla cudzoziemców magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej, dopuszcza się jego usytuowanie poza pomieszczeniami dla cudzoziemców.
Pomieszczenia dla cudzoziemców posiadają:
1)
ściany pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;
2)
punkty świetlne i przewody doprowadzające napięcie elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.
Pokój dla cudzoziemców posiada:
1)
podłogę trwałą;
2)
okna o konstrukcji antywłamaniowej;
3)
wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie;
4)
przyciski służące do wzywania funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców; system wzywania funkcjonariuszy zasilany jest bezpiecznym napięciem elektrycznym;
5)
łóżka jednoosobowe lub łóżka piętrowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub krzesła bez ostrych krawędzi.
1. 
Magazyn do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej posiada wyodrębnione części przeznaczone do przechowywania:
1)
rzeczy cudzoziemców;
2)
czystej bielizny pościelowej;
3)
brudnej bielizny pościelowej.
2. 
W magazynie nie wydziela się części przeznaczonej do przechowywania rzeczy cudzoziemców w przypadku wyposażenia pokoju dla cudzoziemców w szafę z zamkiem uniemożliwiającym cudzoziemcowi bezpośredni dostęp do bagażu.
1. 
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej jest ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w urządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553).
2. 
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej jest wyposażone w umywalkę oraz urządzenie natryskowe z dopływem ciepłej i zimnej wody.
3. 
Drzwi w umywalniach, kabinach z urządzeniami natryskowymi i ustępach są wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub w inny nieprzeźroczysty, odporny na wilgoć i uderzenia materiał.
4. 
Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać warunki, o których mowa w ust. 3.
Pokój dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców jest wyposażony w instalację telefoniczną oraz w biurka i krzesła, w ilości odpowiedniej do ilości funkcjonariuszy pełniących służbę w tych pomieszczeniach.
1. 
Pomieszczenia dla cudzoziemców są wyposażone w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zagrożenie życia lub zdrowia cudzoziemców w nich przebywających.
2. 
W skład instalacji alarmowej wchodzą punkty alarmowe umieszczone:
1)
na ścianach lub w podłogach korytarzy pomieszczeń dla cudzoziemców, w szczególności przy drzwiach do pokoi dla cudzoziemców;
2)
w pokoju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców;
3)
w magazynie do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej.
3. 
W skład instalacji alarmowej mogą wchodzić przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców.
Pomieszczenia dla cudzoziemców mogą być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
Regulamin pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Jeżeli w przejściu granicznym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są wydzielone pomieszczenia stałego dozoru, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 64), pomieszczenia te pełnią funkcję pomieszczeń dla cudzoziemców do czasu dostosowania ich do warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN POBYTU W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DLA CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYM ODMÓWIONO WJAZDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1. 
1. 
Funkcjonariusz Straży Granicznej przyjmujący cudzoziemca do pomieszczeń dla cudzoziemców sprawdza jego tożsamość.
2. 
Cudzoziemiec przyjmowany do pomieszczeń dla cudzoziemców podaje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce i państwo urodzenia, obywatelstwo, informacje o miejscu zamieszkania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.
§  2. 
1. 
Cudzoziemcowi przyjmowanemu do pomieszczeń dla cudzoziemców bezzwłocznie:
1)
przekazuje się w formie pisemnej, w zrozumiałym dla niego języku, informacje o:
a)
przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,
b)
wyposażeniu pomieszczeń dla cudzoziemców w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, jeżeli taki system został zainstalowany;
2)
umożliwia się zapoznanie z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców.
2. 
Cudzoziemiec potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców przez złożenie podpisu na kopii tego regulaminu przekazanego cudzoziemcowi do zapoznania się.
3. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez cudzoziemca odnotowuje się w dokumencie, o którym mowa w ust. 2, wskazując na obecność przy tej czynności innego funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
§  3. 
1. 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.) cudzoziemiec przyjmowany do pomieszczenia dla cudzoziemców i przebywający w tym pomieszczeniu podlega sprawdzeniu prewencyjnemu na zasadach określonych w art. 11ad tej ustawy.
2. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego przyjmuje się do depozytu i wpisuje się, z oznaczeniem cech indywidualnych, do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców oraz funkcjonariusz Straży Granicznej, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.
3. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez cudzoziemca przebywającego w pomieszczeniach dla cudzoziemców odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
§  4. 
Cudzoziemca przebywającego w pomieszczeniach dla cudzoziemców informuje się o konieczności:
1)
przestrzegania regulaminu pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców;
2)
wykonywania poleceń funkcjonariusza Straży Granicznej;
3)
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
4)
dbania o higienę osobistą i czystość pokoju dla cudzoziemców;
5)
korzystania z wyposażenia pokoju dla cudzoziemców zgodnie z jego przeznaczeniem;
6)
niezwłocznego powiadomienia funkcjonariusza Straży Granicznej o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia pokoju dla cudzoziemców lub innym, groźnym w skutkach zdarzeniu.
§  5. 
1. 
Cudzoziemiec umieszczony w pokoju dla cudzoziemców zajmuje wskazane przez funkcjonariusza Straży Granicznej miejsce, przy czym cudzoziemców odmiennej płci umieszcza się oddzielnie.
2. 
Cudzoziemców przebywających w pomieszczeniach dla cudzoziemców wraz z członkami rodziny lub cudzoziemców, którzy oświadczą, że są osobami najbliższymi, umieszcza się w miarę możliwości w jednym pokoju dla cudzoziemców.
§  6. 
1. 
Cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców otrzymuje posiłki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 427 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. 
Wyżywienie jest realizowane w formie gotowych posiłków sporządzanych przez zewnętrzne podmioty gastronomiczne, których wartość pieniężna dziennej normy wyżywienia odpowiada wysokości zapewniającej wyżywienie.
3. 
Pierwszy posiłek jest wydawany najpóźniej po upływie 6 godzin od chwili przyjęcia cudzoziemca do pomieszczeń dla cudzoziemców.
§  7. 
Cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).