Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.179 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.
Art.  14.  [Zakaz używania wbrew przepisom znaków lub nazw "Czerwony Krzyż", "Krzyż Genewski", "Czerwony Półksiężyc", "Czerwony Lew i Słońce"]
1.  Zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo.
2.  Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również używania znaków i nazw "Czerwonego Półksiężyca" oraz "Czerwonego Lwa i Słońca".
3.  Zabronione jest używanie godła Związku Szwajcarskiego (biały krzyż na czerwonym tle) albo znaku stanowiącego jego naśladownictwo wbrew postanowieniom konwencji międzynarodowych.