Przepisy zmieniające, dostosowujące i końcowe - Rozdział 7 - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepisy zmieniające, dostosowujące i końcowe - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.

Rozdział  7

Przepisy zmieniające, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) po art. 52zb dodaje się art. 52zc w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) po art. 38u dodaje się art. 38v w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695) w art. 21aa ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695 i 1086) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Minister właściwy do spraw turystyki poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o terminie możliwości:

1)
rejestracji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27, przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego;
2)
aktywacji bonów w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
1. 
W roku 2022 minister właściwy do spraw rodziny udostępni ZUS informacje, o których mowa w art. 19 ust. 9, za grudzień 2021 r. w terminie do dnia 15 lutego 2022 r.
2. 
W roku 2022 starosta udostępni ministrowi właściwemu do spraw rodziny, za pośrednictwem wojewody, informacje, o których mowa w art. 19 ust. 9 pkt 2, za grudzień 2021 r., w terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację płatności za bony oraz koszty realizacji zadań określonych w ustawie przez ZUS, o których mowa w art. 32 ust. 3, zostaną po raz pierwszy przekazane w wysokości uzgodnionej przez ministra właściwego do spraw turystyki i ZUS, w uzgodnionym terminie, na wskazany rachunek bankowy.

Wartość bonu jest wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r., do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r. przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.