[Lista podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego] - Art. 9. - Polski Bon... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Lista podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  9.  [Lista podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego]
1. 
Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu oraz organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu.
2. 
Listę, o której mowa w ust. 1, POT udostępnia na swojej stronie internetowej.
3. 
Zarejestrowanie przedsiębiorcy turystycznego oraz organizacji pożytku publicznego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27, w sposób określony w art. 8, oznacza umieszczenie przedsiębiorcy turystycznego oraz organizacji pożytku publicznego na liście, o której mowa w ust. 1.
4. 
Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 6.